1 Hospodaření podniku

Jak již bylo řečeno, potřeby lidí jsou velmi různorodé a prakticky neomezené, zatímco zdroje společnosti jsou omezené. Při výrobě, dopravě a směně všech statků a služeb je proto nezbytné maximálně hospodárně využívat všechny zdroje, tj. hospodařit.

Hospodaření  je účelné nakládání s výrobními činiteli, což jsou přírodní zdroje, práce a kapitál, které má společnost k dispozici. Při každé činnosti je třeba zajistit její účinnost (efektivnost).

Efekt obecně znamená užitečný výsledek činnosti, pro jehož dosažení musely být vynaloženy určité zdroje.
Efektivnost vyjadřuje vztah mezi efektem určité činnosti, nazýváme ho též výsledek nebo výstup, a vynaloženými zdroji čili vstupy.

Efektivní je tedy taková činnost, která přináší žádoucí výsledek s vynaložením přiměřených zdrojů. Podnik hospodaří efektivně, jestliže:

- vyrábí takové statky nebo služby, které je někdo ochoten koupit, tedy vyrábí účelně,
- usiluje o snížování spotřeby zdrojů a lepší využití zdrojů, které ke své činnosti potřebuje, tedy vyrábí hospodárně.

Skip Table of contentsSkip NavigationSkip Settings

Settings