1 Vývoj managementu

Historický vývoj každé společnosti je spojován s rozvojem výrobních postupů, technologií, prohlubováním dělby práce a v neposlední řadě i se schopností organizovat a vést lidi k dosažení zamýšlených cílů. Mobilizování lidí s ohledem na dosažení určitých záměrů prošlo historickým vývojem. Ve starověku i středověku je spojováno s určitým fyzickým násilím (otroctví, nevolnictví). V dalším vývoji dochází k přechodu od pohánění a dozoru k ekonomickým pobídkám.

S rozvojem průmyslové výroby a jejím zvětšováním vznikají nové požadavky. Důležitou se stává například přesná evidence, kalkulace nákladů, sledování výkonů a kontrola. Pozornost se začíná věnovat procesům řízení a to jak ve směru k podřízeným, tak i ve směru vlastního chování, jednání a vystupování řídících pracovníků.

Úsilí o zvyšování produktivity práce v rozvíjejících se průmyslových podnicích je spojeno s celou řadou manažerských praktik. Ty byly zaměřeny na zvyšování pracovní disciplíny, na pořádek v časových rozvrzích a na ekonomické výrobní procesy. Tím začíná historie novodobého managementu.

Jako společenská věda je management ovlivněn stavem a vývojem společnosti. Reaguje na problémy, které se v ekonomice a v celé společnosti objevují. Je neustále prověřován reálným životem tržní ekonomiky. Řada zkušeností byla zobecněna, mnohé bylo třeba modifikovat pro současné podmínky, jiné závěry bylo nutné opustit jako překonané.

Vývoj postupuje ve spirále pod tlakem teorie i praxe. Některé starší principy se znovu vrací v nové kvalitě. V návaznosti na ně vznikají nové školy a zanikají, resp. ustupují do pozadí školy staré.

 

 

 

Skip Table of contentsSkip NavigationSkip Settings

Settings