1 Úvod

Kromě zákona o cenných papírech se na akcie vztahují také příslušná ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.

 

 

Definice:

akcie je majetkový cenný papír, se kterým jsou spojena práva akcionáře podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním zůstatku.

 


 

Způsoby uplatnění těchto práv:

  • podíl na řízení společnosti – hlasováním na valné hromadě, počet hlasů se řídí počtem vlastněných akcií,

 

  • podíl na zisku – vybíráním dividendy, pokud ji valná hromada odhlasuje,

 

  • podíl na likvidačním zůstatku – získáním podílu při případné likvidaci společnosti. 
     

 

Akcie mohou být vydávány v listinné i zaknihované podobě.