1 Komanditní společnost
1.10 Zánik společnosti

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

 

Zániku  společnosti předchází její zrušení, jak bude popsáno v dalších kapitolách.

Skip Table of contentsSkip Navigation

Navigation

Skip Settings

Settings