1 Dělení zisku

Je to snad nejožehavější záležitost při podnikání více osob.

Ve většině případů záleží na dohodě (smlouvě) účastníků a pokud je třeba, je možno najít oporu v obchodním zákoníku, kde je u jednotlivých právních forem podnikání uveden i možný způsob dělení zisku.

 


Rozdělení zisku mezi společníky lze provádět podle různých hledisek: 

  • podle vloženého kapitálu,
  • podle vykonané práce,
  • podle rozsahu ručení,
  • rovným dílem ....

Nejjednodušší způsob dělení je rovným dílem, tedy všem stejně. Zcela výjimečně budou zásluhy všech zúčastněných osob úplně stejné a tedy tento způsob nebude v praxi často využíván.

Velmi dobře jsou vypočítatelné podíly podle vloženého kapitálu. Zde ale může nastat problém v situaci, kdy se někteří ze společníků podílí přímo na fungování podniku a někteří jen vložili kapitál. 

Z uvedeného vyplývá, že způsob dělení zisku je nutno velmi dobře promyslet a zahrnout do společenské smlouvy.

 


 

Je třeba brát v úvahu i tvorbu fondů z čistého zisku, protože u některých právních forem zákon dává povinnost jejich vytváření. Pak společnost rozděluje tzv. disponibilní zisk, tedy čistý zisk po splnění všech odvodů a  přídělů, které určuje zákon.

 

Skip Table of contents

Table of contents

Skip NavigationSkip Settings

Settings