1 Orgány podniku

Určení orgánů podniku je velice důležité jak pro jeho vnitřní fungování, tak i pro jednání podniku s jeho okolím. 

 

Vnitřní vztahy v podniku (vztahy nadřízenosti a podřízenosti) jsou dány organizační strukturou, která je plně v kompetenci podnikatele (organizační samostatnost podniku).

Konkrétní řídící (nejvyšší a statutární orgán) a kontrolní orgány vyplývají z dané právní formy podnikání a jsou určeny příslušným zákonem spolu s jejich pravomocemi.

 

U podniku jednotlivce je situace jednoduchá - podnikatel buď jedná sám nebo ustanoví svého zástupce.

 

K jednání společného podniku s jeho partnery je určen tzv. statutární orgán, který vlastně "ztělesňuje" podnik. Přesně řečeno: podnik jedná svým statutárním orgánem.

Ale zejména u větších podniků je třeba pravomoce a zodpovědnost rozdělit a tím se také zvětšuje počet osob, které mohou jednat jménem podniku. Buď je jim toto jednání stanoveno v pracovní náplni (např. vedoucí oddělení) nebo jsou pověřeni plnou mocí (např. sekretářka).

 


 

Tyto situace stručně vyjadřuje schéma jednání jménem podniku:

 


 

                                                             podnikatel (fyzická osoba)

                                   podnik sám <

                                                             statutární orgán (právnická osoba)

 

jednání                              

jménem

podniku <

                                                                                                               

                                                                                                               na základě

                                                                                                               pracovních

                                                                                                               povinností                                                                                                             

                                                                   zaměstnanec podniku     <

                                                                                                               na základě 

                                                                                                               plné moci

                               zástupce podniku <

                                                                  

 

                                                                    cizí osoba (právnická nebo fyzická) vždy 

                                                                    na základě plné moci                                         

Skip Table of contents

Table of contents

Skip NavigationSkip Settings

Settings