Tržní mechanismus

Site: Otevřená škola
Course: Tržní mechanismus
Book: Tržní mechanismus
Printed by: Guest user
Date: Saturday, 5 December 2020, 06:41 AM

Table of contents

1 Vysvětlení pojmu

V následujícím textu se budeme věnovat ekonomice tržní.

Vysvětlení pojmu trh a tržní mechanizmus

Při otázce, co je trh, si většína lidí vybaví tržnici nebo obchodní dům. Když si vzpomeneme na historii, kdy naši předkové chodili na jarmark, také vlastně vzpomeneme na trh.

V uvedených případech platí, že se setkávají lidé, kteří něco potřebují, s lidmi, kterým něco přebývá, kteří chtějí něco prodat. Toto "scházení se " na trhu vzniklo z dělby práce, kdy se člověk soustředil na výrobu toho, k čemu měl podmínky a schopnosti, tento výrobek prodával a za získané prostředky nakoupil ostatní potřebné statky a služby. 

Takže můžeme dojít k závěru, že trh vlastně vyplynul z vysokého stupně dělby práce.  


Nyní již je možno definovat trh obecně. Např.: trh je oblast ekonomiky, kde jsou směňovány statky a služby mezi jednotlivými ekonomickými subjekty.

Nejčastěji používaná definice: trh je místo, kde se setkává nabídka s poptávkou.

Ti, kteří chtějí na trhu koupit, se snaží získat co nejvíce za cenu co nejnižší a ti, kteří chtějí na trhu prodat, snaží se prodat co nejvíc, ale za cenu co nejvyšší. Aby mohlo dojít k obchodu, musí se dohodnout na ceně, která vyhovuje oběma. Toto vzájemné působení nabídky a poptávky a vytváření ceny je tržní mechanizmus.

2 Poptávka

Účastníci trhu, kteří přicházejí s úmyslem koupit, poptávají určité zboží nebo službu. Můžeme tedy zavést pojem "poptávka". 

 

Definice:

poptávka je množství zboží, které chtějí kupující koupit za určitou cenu.

 

 

2.1 Typy poptávky

Z hlediska množství poptávaných druhů výrobků a služeb můžeme rozlišit poptávku:

 

Individuální poptávka je poptávka jednoho kupujícího po jednom druhu výrobku nebo služby. Individuální poptávky jednotlivých kupujících se velmi liší podle názorů, vkusu, chutí ....

Individuální poptávku lze také chápat jako poptávku jednoho kupujícího po všech druzích výrobků a služeb nebo také jako celkovou poptávku po výrobku nebo službě jednoho výrobce.

 

Dílčí poptávka je poptávka všech lidí po určitém druhu výrobku nebo služby, tedy vlastně souhrn individuálních poptávek.

 

Agregátní poptávka je poptávka všech lidí po všech druzích výrobků a služeb. Pro makroekonomická zkoumání a teoretické závěry je tato poptávka nejdůležitější.

 

 

U poptávky nastává problém, že nemůže zahrnovat přání a touhy kupujících po určitém výrobku nebo službě, ale pouze skutečnou možnost nákupu, tzv. efektivní koupěschopnou poptávku.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Křivka poptávky

Vztah mezi poptávkou a cenou znázorňuje křivka poptávky.  

Křivka poptávky 

 

Z grafu je patrné, že při vyšších cenách je poptávka menší (kupující kupují méně) a při cenách nižších je poptávka větší (kupující kupují více).

 

2.3 Zákon klesající poptávky

Z pozorování chování kupujích na trhu lze vyvodit zákony trhu, zde zákon klesající poptávky.

 

S růstem cen poptávka klesá (poptávka se pohybuje opačně než cena).

 

 

Příčiny působení tohoto zákona:

 

Důchodový efekt vyjadřuje vztah mezi poptávkou a příjmem kupujícílho – je-li důchod (příjem) kupujícího stálý, potom při vyšší ceně kupuje menší množství.

 

Substituční efekt vyjadřuje vztah mezi cenami zastupitelných zboží (např. vepřové maso - kuřecí maso) – při zvýšení ceny určitého zboží začne kupující kupovat jiné (substitut). Poptávka po "původním" zboží tedy klesne a poptávka po substitutu stoupne.

2.4 Další faktory, které ovlivňují poptávku

 

 

Cena výrobku nebo služby je pro kupující jistě velmi důležitá, ale není to jediná okolnost, podle které se kupující rozhodují.

Mezi další vlivy, které působí na poptávku, patří:


 

Substitut – náhrada – při snížení ceny substitutu klesá poptávka po základním výrobku (a naopak). 

Při snížení ceny rohlíků klesne zájem kupujících o chléb, při snížení ceny plynu klesne zájem o elektrickou energii.

 

Komplement – doplněk, bez kterého základní výrobek nemůže funovat – při snížení ceny komplementu roste poptávka po základním výrobku (a naopak).

Při snížení ceny filmů do fotoaparátu vzroste poptávka po fotoaparátech, při snížení ceny benzínu vzroste poptávka po automobilech.

 

Změna výše důchodů - při vyšších důchodech (příjmech) vzroste celková poptávka.

U některých druhů zboží nebo služeb kupující nekupují větší množství, ale dávají přednost kvalitnějším (a tedy zpravidla i dražším) výrobkům nebo službám (potraviny, cestovní ruch ...).

 

Změna v preferencích lidí - tyto změny jsou u jednotlivých lidí velmi individuální. Někdo podlehne velmi snadno např. reklamě a nakupuje doporučované zboží, jiného člověka se různá doporučení prakticky nedotknou.

 

 

 

 

 

2.5 Elasticita poptávky

Z předcházejícího výkladu vyplývá, že kupující reagují jak na změny cen zboží a služeb, tak i na změny příjmů. Tyto změny v poptávce označujeme jako elasticitu poptávky. 

 

Elasticita poptávky – pružnost:

 

Cenová elasticita vyjadřuje změny v poptávce vyvolané změnou cen.

 

Vzorec pro výpočet:

koeficient EDP = % změna množství / % změna cen.

 

Koeficient vyjadřuje, o kolik % se sníží (zvýší) poptávané množství zboží nebo služeb, když se cena zvýší (sníží) o 1 %. 

 

koef. EDP < 1  … poptávka neelastická … určitá změna ceny vyvolá menší změnu poptávky - např. základní potraviny,

koef. EDP > 1 … poptávka elastická … určitá změna ceny vyvolá větší změnu poptávky např. luxusní oděvy,

koef. EDP = 1 … poptávka jednotkově elastická … určitá změna ceny vyvolá stejnou změnu poptávky.

 

 Pro přesnost: změna množství a změna ceny mají opačné zaménko, koeficient tudíž vyjde jako záporné číslo. V praxi používáme absolutní hodnotu koeficientu.

 

 

Důchodová elasticita vyjadřuje změny v popávce vyvolané změnou důchodů (příjmů).

Stejně jako u cenové elasticity počítáme koeficient, který vyjadřuje o kolik % se změní poptávané množství zboží nebo služeb, když se důchod změní o 1 %.

 

 

3 Zadání úkolu v pracovním listě

Vypracujte úkoly č. 1 , 2 a 3 v Pracovním listě 4 – Poptávka.

4 Nabídka

 

Účastníci trhu, kteří přicházejí s úmyslem prodat, nabízejí určité zboží nebo službu. Můžeme tedy zavést pojem "nabídka". 

 

Definice:

nabídka je množství zboží, které chtějí prodávající prodat za určitou cenu.

 

 

 

4.1 Typy nabídky

Z hlediska množství nabízených druhů výrobků a služeb můžeme rozlišit nabídku:

 

Individuální nabídka je nabídka jednoho druhu výrobku nebo služby od jednoho výrobce.

 

Dílčí nabídka je nabídka jednoho druhu výrobku nebo služby od všech výrobců.

 

Agregátní nabídka je nabídka všech druhů výrobků a služeb od všech výrobců. 

 

 

 

 

4.2 Křivka nabídky

Vztah mezi nabízeným množstvím a cenou znázorňuje křivka nabídky.

Křivka nabídky

 

Z grafu je patrné, že při vyšších cenách je nabídka větší (prodávající nabízejí více) a při cenách nižších je nabídka menší (prodávající nabízejí méně).

 

 

 

 

 

4.3 Příčiny stoupání nabídky

Z pozorování chování prodávajících na trhu lze vyvodit zákony trhu, zde zákon rostoucí nabídky.

 

 S růstem cen nabídka roste (nabídka se pohybuje stejným směrem jako cena).

 

 

Příčiny působení tohoto zákona:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Další faktory, které ovlivňují nabídku

Cena výrobku nebo služby je pro výrobce jistě velmi důležitá, ale není to jediná okolnost, podle které se výrobci - prodávající rozhodují.

 

 

Mezi další vlivy, které působí na nabídku, patří:

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Vytváření ceny

Definice ceny: částka sjednaná mezi prodávajícím a kupujícím při prodeji zboží za peníze.

Z definice je zřejmé, že cena se vytváří na trhu a je signálem pro právající i kupující.

 

Z tohoto hlediska mohou nastat dvě situace a vzniknout dva typy ceny:

 

Rovnovážná cena (tzv. cena vyčišťující trh) vznikne v situaci, kdy na trhu není nedostatek ani přebytek zboží a prodávající i kupující jsou ochotni za tuto cenu kupovat i prodávat. 

 

Rovnováha na trhu je záležitost velice krátkodobá, mnohem častější je situace, kdy vzniká nerovnovážná cena.
 

 

               

Změna ceny na trhu je signálem pro výrobce – při rostoucí ceně mohou zvyšovat výrobu, při ceně klesající výrobu omezují. Tímto způsobem se na trhu vytváří rovnováha, tedy dochází k vyrovnání nabídky a poptávky.

 

 

Kromě cen, které jsou vytvářeny na trhu, existují i v tržní ekonomice ceny stanovené úředně, rozhodnutím státního orgánu (buď jako konkrétní částka nebo je určen způsob jejího výpočtu). V České republice jsou to např. ceny pitné vody, elektrické energie, plynu ....    

 

 

 

 

6 Zadání úkolu v pracovním listě

Vypracujte úkoly č. 1 , 2 a 3 v Pracovním listě 5 – Nabídka.

7 Graf tržního mechanizmu

Graf tržního mechanismu

Předchozí úvahy o poptávce a nabídce můžeme shrnout a vyjádřit graficky.

Důležité: graf zachycuje pouze vztah nabízeného či poptávaného zboží a ceny. Žádné jiné vlivy nejsou v grafu brány v úvahu.

 

8 Zadání úkolu v pracovním listě

Vypracujte úkoly č. 1 , 2 a 3 v Pracovním listě 6 – Graf tržního mechanismu.