Komanditní společnost

Site: Otevřená škola
Course: Právní formy podnikání
Book: Komanditní společnost
Printed by: Guest user
Date: Sunday, 9 August 2020, 05:07 PM

Table of contents

1 Komanditní společnost

Právní formu podnikání je možno označit zkratkami „kom. spol.“ nebo „k. s.“.

 

Pokud firma obsahuje jméno komanditisty, ten potom za závazky společnosti ručí jako komplementář. 

 

 

 

1.1 Zakladatelé

Společnost mohou založit minimálně dva společníci - 1 komanditista a 1 komplementář, kteří mezi sebou uzavřou společenskou smlouvu.

Společenská smlouva musí obsahovat firmu a sídlo společnosti, určení společníků, předmět podnikání, určení komplementářů a komanditistů a  výši vkladu každého komanditisty.

 

Poznámka: obchodní zákoník stanoví, že na právní postavení komanditní společnosti se použijí ustanovení o veřejné obchodní společnosti a na právní postavení komanditistů ustanovení o společnosti s ručením omezeným.
 

1.2 Vznik společnosti

Společnost vzniká dnem zápisu do obchodního rejstříku.

 

Vzniku společnosti předchází její založení, jak bylo popsáno v předcházejících kapitolách.

1.3 Zdroj kapitálu

Zdrojem kapitálu jsou vklady společníků (peněžní nebo věcné).

Komanditista vkládá minimálně 5 000 Kč, vklad komplementáře není předepsán.

Minimální výše základního kapitálu je tedy dána počtem komanditistů.

 

1.4 Nejvyšší orgán

Nejvyšším orgánem společnosti jsou komplementáři.

 

Pouze oni jsou oprávněni k obchodnímu vedení společnosti.

V ostatních záležitostech rozhodují komplementáři a komanditisté společně hlasováním, každý společník má jeden hlas.

Podmínky hlasování může společenská smlouva upravit jinak. 

 

1.5 Statutární orgán

Statutárním orgánem společnosti jsou komplementáři.

Každý komplementář je oprávněn jednat jménem společnosti samostatně, pokud toto není ve společenské smlouvě upraveno jinak.

 

1.6 Kontrolní orgán

Zákon zvláštní kontrolní orgán neurčuje.

Komanditisté mohou nahlížet do účetních dokladů a kontrolovat tam obsažené údaje. Mohou k tomu také zmocnit auditora.

 

1.7 Ručení

Za své závazky ručí společnost celým svým majetkem.

Komanditisté ručí do výše svého nesplaceného vkladu, komplementáři ručí neomezeně.

Neomezené ručení komplementářů kompenzuje skutečnost, že nemají předepsánu žádnou výši vkladu do společnosti.

1.8 Dělení zisku

Zisk společnosti se rozdělí nejprve na polovinu nebo na dvě části podle společenské smlouvy.

Jedna část zisku připadne společnosti a je po zdanění rozdělena mezi komanditisty buď podle splacených vkladů nebo podle společenské smlouvy. 

Druhá část zisku připadne komplementářům a je mezi ně rozdělena rovným dílem nebo podle společenské smlouvy.

 

 

1.9 Zdanění příjmů

Komanditisté dostanou část zisku po odvedení daně z příjmu právnických osob.

Komplementáři odvádějí sami ze svého podílu  daň z příjmu fyzických osob.

 

1.10 Zánik společnosti

Společnost zaniká dnem výmazu z obchodního rejstříku.

 

Zániku  společnosti předchází její zrušení, jak bude popsáno v dalších kapitolách.

2 Zadání úkolu v pracovním listě

Vypracujte úkoly č. 1, 2 a 3 v Pracovním listě 10 - Komanditní společnost.