Státní jazykové zkoušky
Státní jazykové zkoušky lze skládat pouze na jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky. Může ji vykonat i ten, kdo jazykovou školu nenavštěvoval.
Státní jazykové zkoušky se skládají vždy z písemné a ústní části. Písemné testy se konají v termínech stanovených MŠMT ČR jednotně pro celou republiku. Ústní zkouška se koná nejdříve dva týdny po písemných testech. Probíhá před tříčlennou komisí, jejíž předseda je jmenován MŠMT ČR.
Přihláška s dokladem o zaplacení musí být odevzdána nejpozději do 31. března. Minimální počet kandidátů nutný k pořádání zkoušky: 4.
Poplatek za zkoušku uhradí na účet školy, číslo účtu 78-6222040267 / 0100. Jako variabilní symbol uvede uchazeč datum svého narození ve tvaru ddmmrrrr, do poznámky u platby uvede „SJZ“ a své jméno.

 

 

Státní jazykové zkoušky základní odpovídají úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky,
státní jazykové zkoušky všeobecné úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky rámce pro jazyky.

 

Výše poplatku:
5000,- Kč za SJZ základní
7000,- Kč za SJZ všeobecnou

 

Po podání přihlášky již nelze měnit stupeň požadované zkoušky (všeobecná - základní a naopak).
Jestliže kandidát písemně zruší přihlášku nejpozději 14 dnů před stanoveným termínem zkoušky, bude mu vrácena zaplacená částka po odečtení manipulačního poplatku 500,- Kč.
Odhlásí-li se kandidát později, zaplacená částka se mu nevrací.
Pokud svou neúčast omluví lékařským potvrzením nebo potvrzením zaměstnavatele,  že se zkoušky nemohl zúčastnit ze služebních důvodů, bude mu zaplacená částka vrácena po odečtení manipulačního poplatku 500,- Kč.
Jestliže kandidát není z písemné části SJZ úspěšný a není proto pozván k ústní části SJZ,  vrací se mu 500,- Kč u SJZ základní a 600,- Kč u SJZ všeobecné.
Za opakování ústní části SJZ základní je poplatek 500,- Kč,  u SJZ všeobecné 600,- Kč
Za přeložení ústní části SJZ na další termín konání SJZ je poplatek 500,- Kč.
Za přeložení nevyhovujícího termínu ústní části SJZ na nejbližší možný termín v probíhajícím období (pokud je to organizačně možné) je stanoven poplatek 500,- Kč.

 

 

O státních jazykových zkouškách na státních jazykových školách se lze podrobně informovat ve vyhlášce 33/2005 a její novele 196/2016 zde.
 
 
 
Termíny státních jazykových zkoušek v roce 2020 - 2021

 

PÍSEMNÁ ČÁST ZKOUŠKY:    
Základní státní jazyková zkouška (úroveň B2 SERRJ)    -  květen 2021
Všeobecná státní jazyková zkouška (úroveň C1 SERRJ) - květen 2021

 

PŘIHLÁŠKY PŘIJÍMÁME DO - 31. 3. 2021

 

ÚSTNÍ ČÁST - témata:
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZKUŠEBNÍ ŘÁD
pro státní jazykové zkoušky v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky
 
Čl. 1
Státní jazyková zkouška základní
1) Obsah státní jazykové zkoušky základní je zaměřen na témata denního života v dané jazykové oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat schopnost porozumět mluvenému i psanému textu a samostatně se ústně i písemně vyjadřovat o daných tématech v rozsahu jazykových prostředků stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní kurz v jazykové škole; požaduje se znalost 2000 až 2500 lexikálních jednotek.
2) V písemné části se u uchazeče ověřuje:
a) stupeň porozumění cizojazyčnému textu v celkovém rozsahu 700 – 100 slov a celkové délce 55 až 60 minut,
b) dovednost se stavit v cizím jazyce sdělení v celkovém rozsahu asi 300 slov a celkové délce 85 minut,
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 35 – 40 minut,
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce v celkové délce alespoň 55 minut.
3) Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doby 4 hodin. Při ověřování dovednosti uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) může uchazeč používat slovník.
4) V ústní části zkoušky, která trvá 15 – 20 minut, se u uchazeče ověřuje
a) schopnost pohotově reagovat v běžných situacích denního života,
b) dovednost plynně hovořit o daných tématech.
 
Čl. 2
Státní jazyková zkouška všeobecná
1) Obsah státní jazykové zkoušky všeobecné je zaměřen na témata denního života a na otázky politického, hospodářského a kulturního dění v dané oblasti a v České republice. Uchazeč má zkouškou prokázat hlubší znalosti a větší míru osvojení cizího jazyka, a to v rozsahu jazykových prostředků a znalostí stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem pro základní a střední kurz v jazykové škole. Požaduje se znalost vlastní četby literárních děl v originále daného jazyka v rozsahu nejméně 500 stran.
2) V písemné části zkoušky se u uchazeče ověřuje
a) stupeň porozumění čtenému textu v celkovém rozsahu asi 1200 – 1400 slov, v celkové délce 55 – 60 minut,
b) dovednost sestavit v cizím jazyce sdělení či volně zpracovat v cizím jazyce dané téma v celkovém rozsahu asi 500 slov, v celkové délce 85 minut,
c) stupeň porozumění vyslechnutému cizojazyčnému textu v celkové délce 40 až 45 minut,
d) schopnost používat vybrané mluvnické a lexikální struktury v cizím jazyce v celkové délce 55 – 60 minut.
3) Pro vypracování písemné části zkoušky se stanoví doba 4 hodin. Při ověřování dovedností uvedených v odstavci 2 písm. a) a b) může uchazeč používat slovník.
4) V ústní části zkoušky, která trvá 25 – 30 minut, se u uchazeče ověřuje
a) schopnost pohotově a spontánně reagovat v cizím jazyce v běžných situacích denního života, plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o daných problémech,
b) znalost reálií dané jazykové oblasti a České republiky v cizím jazyce,
c) dovednost plynně a jazykově správně hovořit v cizím jazyce o vlastní četbě beletrie v původním originále v rozsahu nejméně 500 stran.

Čl. 3
Společná ustanovení
1) Jazyková škola dbá o spravedlivý, plynný a důstojný průběh státních jazykových zkoušek.
2) Zkoušku může konat uchazeč, který se dostaví řádně ke konání písemné nebo ústní části státní jazykové zkoušky včas podle hodiny uvedené v pozvánce zaslané v písemné nebo elektronické podobě.
3) Předseda komise pro státní jazykové zkoušky pověřuje členy zkušební komise dozorem u písemné části státní jazykové zkoušky a opravování písemných prací uchazečů, přičemž písemnou část státní jazykové zkoušky opravují nejméně dva členové zkušební komise a opravu stvrzují svými podpisy.
4) Během písemné části zkoušky předseda zkušební komise nebo jím určený člen dohlíží, aby uchazeči pracovali zcela samostatně. Čas zahájení i ukončení písemné části zkoušky se zapíše na tabuli. Doba pobytu uchazeče mimo zkušební místnost se poznamenává do protokolu o průběhu písemné části zkoušky.
5) Pokud uchazeč použije nedovolené pomůcky, nebo průběh zkoušky jinak vážně narušil, bude z konání zkoušky vyloučen. Tuto skutečnost zároveň zaznamená člen zkušební komise do protokolu o obsahu a průběhu zkoušky. V takovém případě nemá uchazeč nárok na vrácení platby za zkoušku.
6) Při stanovení celkového výsledku písemné části zkoušky se přihlíží ke všem jejím složkám. Součástí zadání státní jazykové zkoušky je i hodnocení jejich jednotlivých částí.
7) Výsledek písemné části zkoušky sdělí předseda komise pro státní jazykové zkoušky uchazeči prokazatelným způsobem nejméně týden před začátkem ústní části zkoušky; současně sdělí uchazečům, kteří úspěšně vykonali písemnou část zkoušky, termín ústní části zkoušky. Jazyková škola stanoví vnitřním předpisem způsob manipulace a podmínky nahlížení do testu uchazeče.
8) Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami, které mohou ovlivnit jejich schopnost konat zkoušku, škola vhodným způsobem upraví podmínky zkoušky. O úpravě podmínek zkoušky a zohlednění požadavků rozhoduje předseda komise pro státní jazykové zkoušky. Zdravotní důvody se dokládají lékařským potvrzením.
9) Jestliže uchazeč nevyhověl při písemné části zkoušky, nemůže konat ústní část zkoušky.
10) Ústní část zkoušky se koná nejdříve za 5 pracovních dní po zkoušce písemné.
11) Po zadání otázky k ústní části zkoušky se poskytne uchazeči čas do 20 minut na osobní přípravu. Konkrétní otázky ústní části zkoušky si uchazeč losuje.
12) V ústní části zkoušky, která má formu rozhovoru v příslušném jazyce, může být projev uchazeče stimulován různým materiálem, čteným textem, mluveným i reprodukovaným projevem nebo jinými. Uchazeči se poskytne možnost souvislejšího samostatného projevu v cizím jazyce.
13) Pro hodnocení ústní části zkoušky je rozhodující praktické zvládnutí jazyka v jeho sociálních funkcích. Přihlíží se rovněž k výslovnosti, k intonaci, celkové dynamice ústního projevu a ke znalostem reálií zemí dané jazykové oblasti a České republiky. O celkové klasifikace rozhoduje zkušební komise hlasováním.
14) Po vyhodnocení ústní části zkoušky stanoví komise celkový výsledek státní jazykové zkoušky. Pro stanovení celkového výsledku státní jazykové zkoušky jsou rozhodující výsledky písemné a ústní části zkoušky. Výsledek státní jazykové zkoušky sdělí předseda zkušební komise před celou komisí v den, kdy uchazeč vykonal ústní část zkoušky.
15) Uchazeči, který u ústní části státní jazykové zkoušky nevyhověl, může komise pro státní jazykovou zkoušku umožnit opakování této části. Opakování ústní části zkoušky v nejbližším zkušebním období povolí komise pro státní jazykové zkoušky uchazeči, jehož písemná část zkoušky je klasifikována stupněm prospěch 1 – výborně nebo 2 – velmi dobře. Uchazeč při opakování uhradí část platby stanovenou pro ústní část státní jazykové zkoušky.
16) Písemné práce všech druhů státních jazykových zkoušek se ukládají 2 roky.
17) Protokoly o písemné části státní zkoušky a záznamy o státní jazykové zkoušce jsou uloženy 45 let podle zákona o archivnictví a spisové službě.