Výsledky přijímacího řízení 2020

Výsledky přijímacího řízení 2020

 

V souboru z 15.6.2020 Výsledky přijímacího řízení pro obor ekonomické lyceum
Výsledky přijímacího řízení pro obor obchodní akademie
Výsledky přijímacího řízení pro obor veřejnosprávní činnost

je uvedeno oficiální pořadí uchazečů včetně informace o přijetí/nepřijetí ke studiu.

Pro vyhledání můžete v souboru stisknout klávesy CTRL+F a zadat své registrační číslo.

 

Zveřejněním výsledků se u přijatých uchazečů považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a nepřijatým uchazečům bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí.
Upozornění!

V případě, že budete vědět, že nastoupíte na jinou školu, pošlete nám tuto informaci co nejdříve písemně nebo elektronicky na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Tímto krokem pomůžete všem, kteří budou chtít studovat naši školu, ale zatím musí čekat, až se uvolní místo. Děkuji J.Počer

Vydávání rozhodnutí o nepřijetí bude ve škole 16.6.2020 od 8.00 do 16.00 hodin poté bude odesláno poštou.
Zápisové lístky můžete odevzdávat ve škole od 8.00 do 16.30.


Důležité informace jsou uvedeny níže!!!

Potvrzení nástupu do střední školy - zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání; pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam  byl přijat po podání Žádosti o vydání nového rozhodnutí.

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ, kteří SPLNILI kritérium přijímacího řízení, které stanovuje dosažení hranice minimálně 15 bodů v testu z českého jazyka a literatury a 10 bodů z matematiky.
Vzhledem k tomu, že jsou naplněné kapacity oborů, není možné v současné době přijmout více uchazečů. Na základě zkušeností z předcházejících let je jisté, že někteří přijatí uchazeči (cca 40% - 50%) neodevzdají svůj zápisový lístek na naší škole. Z tohoto důvodu doporučuji podat si Žádost o vydání nového rozhodnutí.
Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty.
Ředitel školy se při vydávání nového rozhodnutí musí řídit pořadím uchazečů podle výsledků přijímacího řízení.
Pokud je uchazeč přijat na základě nového rozhodnutí, škola, na které již odevzdal svůj zápisový lístek, jej takovému uchazeči vrátí po předložení tohoto nového rozhodnutí. Uchazeč zápisový lístek poté uplatní na škole, která uchazeče přijala na základě nového rozhodnutí.
Nevyhoví-li ředitel žádosti o nové rozhodnutí (bude naplněna kapacita oborů), usnesením řízení zastaví.
Od 22.6.2020 můžete každý den  sledovat aktualizaci dat na webových stránkách školy a ti, kteří si v zákonném termínu podají Žádost o vydání nového rozhodnutí, budou telefonicky vyrozuměni o případné změně z hlediska přijetí ke studiu.
INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ, kteří NESPLNILI kritérium přijímacího řízení, které stanovuje dosažení hranice minimálně 15 bodů v testu z českého jazyka a literatury a 10 bodů z matematiky.
Nesplnění výše uvedeného kritéria přijímacího řízení vám neumožňuje podat si Žádost o vydání nového rozhodnutí.
VZOR Žádosti o vydání nového rozhodnutí.

Upozornění
V případě, že někteří přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek v zákonném termínu, budou na tato uvolněná místa přijímáni uchazeči, kteří si podali Žádost o vydání nového rozhodnutí..
Pro změnu tohoto rozhodnutí bude rozhodující celkové pořadí uchazečů u přijímacího řízení. To znamená, že uchazeč s lepším umístěním bude mít přednost před uchazečem s umístěním horším.