Změny v zákonech

Ahoj všichni příznivci účetnictví (i ti z donucení).

Během jara a letních prázdnin došlo k zásadním novelám tří zákonů, se kterými pracujeme v hodinách účetnictví:

  1. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále zákon o DPH),
  2. zákoníku práce č. 262/2006
  3. zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále zákon o pojistném na SP)

Ad 1 Novela zákona o DPH
Novela zákona o DPH mění zaokrouhlování DPH a tzv. výpočet „shora“, nebo-li dříve koeficientem. Koeficient se od 1. 10. 2019 již nesmí používat, vypočítat DPH se budeme učit jiným způsobem.

Ad 2 Novela zákoníku práce
Konkrétně novela § 192 tohoto zákona ruší tzv. karenční dobu, tzn. v současné době se bude zaměstnanci poskytovat náhrada mzdy za nemoc i za první 3 dny nemoci, ve kterých měl pracovat, ale z důvodu nemoci nemůže.

Ad 3 Novela zákona o pojistném na SP
Novela zákona o pojistném na SP, která snižuje sazbu pojistného placeného zaměstnavatelem z 25 % na 24,8 %, se dotkne 3 oblastí mzdových výpočtů (viz níže).

Proto je nutné, aby si studenti 3. a 4. ročníků vytiskli novou tabulku se sazbami ze zákonů.

Soubor s výkladem.pdf

DANOVA TABULKA 2019 od 1. 7. 2019.pdf