Výsledky přijímacího řízení 2019 náhradní termín

V souboru z 21.5.2019: Výsledky přijímacího řízení pro obor obchodní akademie
je uveden výsledek přijímacího řízení v náhradním termínu.
Zveřejněním výsledků se u přijatých uchazečů považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a nepřijatým uchazečům bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí.

Důležité informace jsou uvedeny níže!!!

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ, kteří NESPLNILI kritérium přijímacího řízení, které stanovuje dosažení hranice minimálně 15 bodů v testu z českého jazyka a literatury a 10 bodů z matematiky.
Nesplnění výše uvedeného kritéria přijímacího řízení bude pro výsledek případného odvolání rozhodující.

Možnost odvolání

Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení (převzetí) rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání lze podat proti rozhodnutí ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí, svazkem obcí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím ředitele střední školy (písemné odvolání se doručí řediteli SŠ na adresu školy). Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 10 dnů, je považováno za doručené.

Odvolání má předepsány tyto náležitosti:
 identifikace odvolatele (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu)
 proti kterému rozhodnutí směřuje
 v jakém rozsahu ho napadá (není-li uvedeno, platí, že rozhodnutí je napadáno celé a odvolatel požaduje jeho zrušení)
 v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
 co odvolatel navrhuje
 označení správního orgánu, jemuž je určeno
 podpis odvolatele
Pokud odvolání neobsahuje všechny uvedené náležitosti, je nutno je odstranit jako vady u podání (§ 37 správního řádu).
 

VZOR MOŽNÉHO ODVOLÁNÍ - NESPLNĚNÍ KRITÉRIÍ