Výsledky přijímacího řízení 2018 - 2. kolo obor Veřejnosprávní činnost

pr.JPG

V souboru z 16.5.2018: Výsledky přijímacího řízení pro obor veřejnosprávní činnost
je uvedeno oficiální pořadí uchazečů včetně informace o přijetí/nepřijetí ke studiu.
Zveřejněním výsledků se u přijatých uchazečů považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a nepřijatým uchazečům bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí.
Upozornění!

V případě, že budete vědět, že nastoupíte na jinou školu, pošlete nám tuto informaci co nejdříve písemně nebo elektronicky na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Tímto krokem pomůžete všem, kteří budou chtít studovat naši školu, ale zatím musí čekat, až se uvolní místo. Děkuji . J.P.

Vydávání rozhodnutí o nepřijetí bude 17.5. 8.00-16.00 a poté bude odesláno poštou.
Zápisové lístky můžete odevzdávat na sekterariátu školy ve výše uvedeném termínu a poté vždy od 8.00 do 16.00.


Důležité informace jsou uvedeny níže!!!

Potvrzení nástupu do střední školy - zápisový lístek
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání; pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam  byl přijat po odvolání.

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ
Vzhledem k tomu, že je naplněna kapacita oboru, není možné v současné době přijmout více uchazečů.


Možnost odvolání

Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení (převzetí) rozhodnutí (§ 60e odst. 3 školského zákona). Odvolání lze podat proti rozhodnutí ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí, svazkem obcí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím ředitele střední školy (písemné odvolání se doručí řediteli SŠ na adresu školy). Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 10 dnů, je považováno za doručené.

Odvolání má předepsány tyto náležitosti:
 identifikace odvolatele (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu)
 proti kterému rozhodnutí směřuje
 v jakém rozsahu ho napadá (není-li uvedeno, platí, že rozhodnutí je napadáno celé a odvolatel požaduje jeho zrušení)
 v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
 co odvolatel navrhuje
 označení správního orgánu, jemuž je určeno
 podpis odvolatele
Pokud odvolání neobsahuje všechny uvedené náležitosti, je nutno je odstranit jako vady u podání (§ 37 správního řádu).


VZOR MOŽNÉHO ODVOLÁNÍ nepřijat - splnil kritéria

 

VZOR MOŽNÉHO ODVOLÁNÍ - NESPLNĚNÍ KRITÉRIÍ


Upozornění
V případě, že někteří přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek v zákonném termínu, budou na tato uvolněná místa přijímáni uchazeči, kteří si podali odvolání.
Tato rozhodnutí budou měněna v rámci autoremedury (podle § 87 správního řádu) ředitelem školy. Pro změnu tohoto rozhodnutí bude rozhodující celkové pořadí uchazečů u přijímacího řízení. To znamená, že uchazeč s lepším umístěním bude mít přednost před uchazečem s umístěním horším.