Zahraniční stáže Erasmus+, projekt 2016-1-CZ01-KA102-022966

logo erasmus

 

V letošním školním roce jsme pokračovali ve druhé části programu Erasmus+, projektu číslo 2016-1-CZ01-KA102-022966 pro mobilitu žáků v odborném vzdělávání. Zúčastnilo se ho celkem 20 studentů 4. ročníků, kteří pracovali po dobu 3 týdnů ve čtyřech evropských zemích, a to ve Velké Británii, Itálii, Německu a na Slovensku.
Všichni zúčastnění pracovali v administrativní oblasti firem, úřadů nebo obchodních společností, v divadle, neziskových organizacích nebo škole.
Osm našich žáků pracovali na Slovensku v Dolném Kubíně na městském a okresním úřadě a v účetní a daňové kanceláři Cor Consult, s. r. o.

Tři dívky a jeden chlapec, kteří strávili svoji praxi v Německu (Mnichov), pracovali v neziskové organizaci Mohr Villa, na Univerzitě Bundeswehru a ve firmě Events4Kidz.
Čtyřčlenná skupina studentů byla na zahraniční pracovní stáži ve Velké Británii v Portsmouthu. Dvě z děvčat pracovaly v politické straně Portsmouth South Conservative Association, další v muzeu WW1 Remembrance Centre. Jediný muž z této skupiny pracoval v domově pro seniory Mary Rose Manor.
Do italské Bologne odjeli čtyři studenti. Tři děvčata pracovala v AICS, Italské asociaci sportovní kultury. Jediný muž z této skupiny působil v neziskové organizaci Centro Katia Bertasi.
Svoji praxi hodnotili všichni jako velmi dobrou nebo dokonce výbornou. Domů si přivezli výborné hodnocení od firem, ve kterých pracovali. Kromě toho poznali nová prostředí i informace, které se jim budou hodit v jejich dalším životě.

-----------------------------------------------------

Nabízíme krátká ohlednutí za jejich stážemi:


Jana
Myslím si, že praxe pro mě byla velmi přínosná. Měla jsem možnost vidět, jak to ve firmě chodí v praxi a jaké záležitosti se tam každý den projednávají. Práce v milém a uvolněném kolektivu pro mě byla velkou zkušeností a faktem, který mi pomůže v hledání budoucí práce. Osobně si umím představit, že bych v podobné firmě jednou pracovala. S ostatními spolužáky, s kterými jsem strávila na Slovensku necelé 3 týdny, jsem se skamarádila a máme spolu spoustu skvělých zážitků. Jsem ráda za tuto jedinečnou příležitost, která mi byla poskytnuta programem Erasmus.
Karolína
Určitě beru svoji praxi jako poučnou a přínosnou zkušenost do budoucího pracovního života. Práce v reálném prostředí jsem se obávala, ale nakonec na mě všichni byli hodní a přívětiví. To bylo skvělé, protože v dobrém kolektivu se pracuje hned lépe. Poslední den jsem dostala pár dárečků, což bylo milé překvapení. Na čas strávený v Dolným Kubíně budu vzpomínat jedině v dobrém.
Semih
Náplň mé práce po celé tři týdny spočívala v třídění a zakládání spisů, které se týkaly evidence vozidel. Ještě jsem pomáhal lidem, kteří přišli na úřad, aby se zorientovali, když nevěděli, kde je jaké oddělení.
Adam
Pracoval jsem ve společnosti, která poskytuje účetní, personální, poradenské a daňové služby klientům z území celého Slovenska, ze svého sídla v Dolním Kubíně a kanceláří v Bratislavě, Ružomberku a Trstené.

Sandra
Většinou jsem pracovala se záznamovou knihou o vydávaných a přijímaných zbraních kategorie A až C, výdej – příjem, kterou jsem upravovala dle pokynu šéfova zástupce. Dále jsem třídila různé doklady a korespondenci, nepotřebné jsem skartovala. Když byla potřeba, byla jsem pomáhat na jiných odděleních – např. jsem razítkovala volební obálky pro volby hejtmanů (županů) a členů krajských zastupitelstev. Také jsem měla možnost se účastnit vymýšlení historické stezky v Dolném Kubíně. Po celou dobu praxe jsem seděla v místnosti s dispečerem Městské policie, takže jsem měla možnost vidět, jak to chodí a kvůli čemu lidé nejčastěji na policii volají.
Míša
V prvních dnech stáže jsem archivovala doklady, účtovala pojištění a psala článek na internetové stránky o návštěvě Bologně a práci ve firmě. Dále jsem posílala emaily jejich obchodním partnerům, zapisovala nové klienty do internetové evidence a upravovala údaje těm stávajícím. Také jsem pomáhala s kontrolou a archivací faktur, které jsem třídila podle data a zakládala do šanonů, s účetnictvím na počítači a kopírováním dokladů. V závěru stáže jsem připravovala pojištění pro nové klienty a následně evidovala do jejich internetového networku.
Veronika
Mou hlavní náplní práce první týden bylo napsat brožuru, reportáž v anglickém a českém jazyce pro další budoucí praktikanty ze zahraničí, kteří by mohli vykonávat praxi na této vojenské univerzitě. Tato reportáž měla obsahovat mé první dojmy a pocity na univerzitě, jak se dostat k univerzitě, jak projít přes vojenskou kontrolu. Sestavila jsem plánek kampusu se správným označením budov a popsala možné stravování na univerzitě. Kvůli lepší estetice jsem si obstarala obrázky s budovami a okolím kampusu a přidala je tam. Reportáž jsem psala v anglickém jazyce, což mi pomohlo zlepšit mou slovní zásobu a gramatiku.
Christopher
Většinu mé stáže jsem strávil v kanceláři. Evidoval jsem doklady, které souvisely s pořádanými akcemi. Třídil jsem a evidoval faktury organizace. Podílel jsem se také na přípravě samotných akcí.

Kateřina
Ze svého zaměstnání jsem byla nadšená, moc se mi tam líbilo. Všichni na mě byli hodní a velmi ochotní. Pobyt tady pro mě byl nenahraditelným a nezapomenutelným zážitkem.

Daniel
Hlavní náplní prvních dvou týdnů mé práce bylo rozřazování zpráv z péče o rezidenty do jejich osobních složek. Poslední týden jsem se staral o běh recepce a průběžně rovnal zprávy pacientům do složek. V recepci jsem odemykal dveře návštěvníkům (všechny dveře ve firmě byly zabezpečeny číselným kódem) a hlídal, zda se zapsali do knihy návštěv. Příležitostně jsem také odpovídal na telefonáty a dle potřeby přepojoval příslušnému nadřízenému. Kvůli vytížení zaměstnanců firmy jsem také dostal za úkol vedení prohlídek domova, podepisování faktur a přejímek od dodavatelů, roznášení dopisů zaměstnancům a rezidentům, srovnání a doplnění zaměstnanecké nástěnky a kopírování různých dokumentů.
Tomáš
Za svou pracovní stáž jsem dělal více činností. V den výstav či workshopů jsem já či má spolužačka zkontroloval celý objekt a uvedl ho do chodu, což zahrnovalo odemčení a rozsvícení příslušných místností. Dále jsem vytvářel plakáty na workshopy v programu GIMP, což pro mne bylo snadné, jelikož jsme se na mé škole učili pracovat právě s tímto programem. Hlavní činností mé práce bylo však vytváření prezentace na den otevřených dveří této organizace, při příležitosti 25. let výročí od jejího založení. Ve firmě mi bylo ukázáno účtování v německém účetnictví, což bylo vzhledem k mému oboru studia poučné a zajímavé.
Viktoria
Mojí náplní práce bylo vytváření prezentací a kontrola čistoty společenských místností. Zároveň jsem rozvinula svou kreativitu při tvorbě plakátů a letáků na akce, které firma pořádala. V rámci mé stáže jsem se také zúčastnila některých těchto akcí např. pantomimického divadla, výtvarných dílen a výstav, které jsou konány pro veřejnost.
Dominik
Součástí mé praxe byla i práce supervizora, který má za úkol poradenství pro návštevníky okresního úřadu, jejich přijímání a evidenci. Místo supervizora slouží také jako všeobecná podatelna pro jednotlivé odbory okresního úřadu.
Tereza a Sandra
Pracovaly jsme v Portsmouth South Conservative Association, která spadá pod Conservative Party (konzervativní strana), která je pravicová politická strana ve Velké Británii. Moderní forma strany se vytvářela v první polovině 19. století a je nástupcem strany Toryů, která byla založena v roce 1678. Na počátku 20. století byla známá jako Unionistická strana a poté vytvořila spojenectví s částí Liberální strany. Předsedou je Patrick McLoughlin a vůdkyní Theresa Mayová. Konzervativní politická strana sídlí v Londýně. V roce 2015 vyhrála volby konzervativní strana s podílem 36,9 % hlasů.
Po celou dobu stáže jsme vykonávaly stejnou činnost, která byla pro tuto politickou stranu velmi důležitá, a která byla časově náročná. Náš úkol spočíval v přenášení písemných dat týkajících se voličů z písemné do elektronické podoby. Přesněji, měly jsme k dispozici fyzicky předepsaná data, která jsme musely správně zapsat do příslušného oddělení v elektronickém systému politické strany.
Lucie
Nejprve jsem zakládala firemní doklady podle čísel. Poté jsem rozesílala e-maily obchodním partnerům a zakládala nové zákaznické účty. Pokaždé, když se založil nový účet, se musela vytisknout zákaznická karta a nalepit na ni lístek se jménem majitele, zařízení, kam bude docházet a osobní číslo. Také jsem pracovala s kopírkou a psala článek o své praxi na firemní web.
Kateřina
Celé tři týdny jsem strávila v kanceláři se třemi účetními, kteří zpracovávají účetnictví a daňové přiznání pro fyzické i právnické osoby. Vyzkoušela jsem si spoustu různých činností. Některé z nich mi zabraly pár hodin, některé i pár dní, když se jednalo o velkou firmu s velkým množstvím podkladů. Nejčastěji jsem pracovala s fakturami, jak tuzemskými tak i zahraničními, přiřazovala jsem k nim vytištěné předkontace nebo je razítkovala a předkontace vyplňovala podle zaúčtování v účetním programu. Dále jsem skenovala účtenky a lepila je k příslušným dokladům v pokladní knize a u pokladních dokladů vyplňovala předkontace a částky.
Iveta
Ze začátku praxe jsem vytvářela propagační letáky, vykonávala administrativní práce a také jsem pracovala v archivu s dokumenty. Jako další činnost, kterou jsem vykonávala více pracovních dní, byla fyzická inventura drobného hmotného majetku v instituci a kontrola jeho stavu. Po celou dobu praxe jsem také komunikovala s návštěvníky Městského kulturného strediska a snažila se vyhovět jejich požadavkům. Jsem velice ráda, že jsem se mohla této stáže zúčastnit a za to vděčím jak projektu Erasmus+, tak své škole, kterou navštěvuji. Stáž mi byla velkým přínosem jak v osobním životě, tak i v životě budoucím a pracovním. Mohla jsem využít své zkušenosti a teoretické věci, které se učím ve škole uplatnit v praxi a naučit se také něco nového. Také jsem velice ráda, že jsem poznala nové lidi, jejich způsob života, krásné a malé slovenské město a také jejich jídlo. Byla velmi spokojená s institucí, ve které jsem svou praxi vykonávala, protože byli všichni velice ochotní a laskaví, pomohli mi vždycky, když jsem si nějak nevěděla rady a díky nim jsem se cítila na svém pracovišti dobře. Myslím si, že na tuto zkušenost nikdy nezapomenu a budu na ni vzpomínat jen v dobrém.
Tereza
Tato stáž byla pro mě velikým plus. Zlepšila jsem si jazykové schopnosti, ale také jsem poznala nové lidi. Hlavním přínosem také bylo osamostatnění. Skvělé bylo poznat novou kulturu a celkový způsob života jiné země. Proto bych tímto chtěla poděkovat své škole a projektu Erasmus +, že mi umožnil se tohoto programu zúčastnit. Získala jsem nové zkušenosti a znalosti, které v budoucnu určitě uplatním.