Výsledky přijímacího řízení 2015

pr.JPGV souboru: Výsledky přijímacího řízení  z 24. dubna 2015

je uvedeno oficiální pořadí uchazečů včetně informace o přijetí/nepřijetí ke studiu.
Zveřejněním výsledků se u přijatých uchazečů považují rozhodnutí o přijetí za oznámená a na rozdíl od předcházejících let nebudou tato rozhodnutí zasílána poštou ani předávána osobně. Nepřijatým uchazečům bude vystaveno rozhodnutí o nepřijetí.
Upozornění!

V případě, že budete vědět, že nastoupíte na jinou školu, pošlete nám tuto informaci co nejdříve písemně nebo elektronicky na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Tímto krokem pomůžete všem, kteří budou chtít studovat naši školu, ale zatím musí čekat, až se uvolní místo. Děkuji . J.P.

Vydávání rozhodnutí o nepřijetí bude 24.4. 12.00-16.30, 27.4. 8.00-18.00.
Zápisové lístky můžete odevzdávat na sekterariátu školy ve výše uvedených termínech, poté vždy od 8.00 do 17.00.


Důležité informace jsou uvedeny níže!!!


Potvrzení nástupu do střední školy - zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání; pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy jej žák bere zpátky pro uplatnění na druhé škole, kam  byl přijat po odvolání.

INFORMACE PRO NEPŘIJATÉ
Vzhledem k tomu, že jsou naplněné kapacity oborů, není možné v současné době přijmout více uchazečů. Na základě zkušeností z předcházejících let je jisté, že někteří přijatí uchazeči (cca 40%) neodevzdají svůj zápisový lístek na naší škole. Z tohoto důvodu doporučuji podat si odvolání.
Každý den od příštího týdne bude probíhat aktualizace dat na webových stránkách školy a ti, kteří si v zákonném termínu podají odvolání, budou telefonicky vyrozuměni o případné změně z hlediska přijetí ke studiu.

Možnost odvolání

Pokud je po doručení rozhodnutí o nepřijetí úmyslem uchazeče podat odvolání, je tak možné učinit ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení (převzetí) rozhodnutí (§ 60 odst. 19 školského zákona). Odvolání lze podat proti rozhodnutí ředitele školy zřizované státem, krajem, obcí, svazkem obcí ke Krajskému úřadu Libereckého kraje prostřednictvím ředitele střední školy (písemné odvolání se doručí řediteli SŠ na adresu školy).

Odvolání má předepsány tyto náležitosti:
 identifikace odvolatele (jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu)
 proti kterému rozhodnutí směřuje
 v jakém rozsahu ho napadá (není-li uvedeno, platí, že rozhodnutí je napadáno celé a odvolatel požaduje jeho zrušení)
 v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí
 co odvolatel navrhuje
 označení správního orgánu, jemuž je určeno
 podpis odvolatele
Pokud odvolání neobsahuje všechny uvedené náležitosti, je nutno je odstranit jako vady u podání (§ 37 správního řádu).


VZOR MOŽNÉHO ODVOLÁNÍ

Upozornění
V případě, že někteří přijatí uchazeči neodevzdají zápisový lístek v zákonném termínu, budou na tato uvolněná místa přijímáni uchazeči, kteří si podali odvolání.
Tato rozhodnutí budou měněna v rámci autoremedury (podle § 87 správního řádu) ředitelem školy. Pro změnu tohoto rozhodnutí bude rozhodující celkové pořadí uchazečů u přijímacího řízení. To znamená, že uchazeč s lepším umístěním bude mít přednost před uchazečem s umístěním horším.
U přijatých uchazečů může nastat situace, kdy bude následně provedena i změna oboru podle pořadí, které uvedli na přihlášce.