Poradenská činnost

Poradenské služby zajišťujej0399215.jpg

Výchovný poradce a školní metodik prevence: Ing. Simona Daňková
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Konzultační hodiny pro rodiče:

út - 9:50 - 10:35

st - 9:50 - 10:35

čt - 8:55 - 9:40

(nebo kdykoli po domluvě)


Konzultační hodiny pro studenty:
Ve volných hodinách či o přestávkách
(jinak kdykoli po domluvě)

 

kabinet č. 24 (1. patro vlevo)

 

Výchovné poradenství

Plán VP

Jak se učit na SŠ

Test učebních stylů

Práce se žáky se SPU

Práce s mimořádně nadanými žáky

 

Prevence rizikového chování

Plán ŠMP

Krizový plán

Školní preventivní program

Skryté nebezpečí (kyberšikana)

Síť partnerů

 

 
 

Činnosti poradenských pracovníků

Práce výchovného poradce spočívá především v pomoci studentům jak v oblasti samotného zvládání studia, tak i v oblasti mezilidských vztahů. Jeho snahou je docílit ve škole příjemné socilální klima, tj. vzájemně vstřícné vztahy mezi učiteli a studenty a stejně tak i dobré vztahy v rámci třídních kolektivů. Stranou zájmu výchovného poradce nezůstává ani rodinné zázemí studentů. 
Jako příklad lze uvést některé vybrané akce, které se každoročně opakují. Jde např. o: Harmonizační dny" - dvoudenní výjezd tříd 1. ročníků zaměřený na vzájemné seznámení a vytvoření zdravého třídního kolektivu. (Tato akce je plně v režii školního metodika prevence.) 
Nebo přednášky či besedy na téma: „Jak se učit na střední škole" - kde si studenti vzájemně sdělují své poznatky a zkušenosti a následně prakticky určité metody učení sami na sobě vyzkouší. „S tebou o tobě" - výchovně vzdělávací beseda pro dívky o dospívání, zdraví, zodpovědnosti a komunikaci. „ Rizikové chování dospívajích - výchovně vzdělávací beseda o zodpovědném chování dospívajích zaměřená na problematiku bezpečného sexu, možnosti přenosu pohlavních nemocí, zejména pak viru HIV. a další... (Tyto akce pro změnu zajišťuje či vede výchovný poradce.) 
Výchovný poradce úzce spolupracuje jak se školním metodikem prevence, tak i s třídními učiteli. Rozdělení jejich kompetencí je následující: 
 
Výchovný poradce

I. Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další profesní dráze žáků.
 • . Zajišťuje maximální informovanost žáků o dalších možnostech studia (distribuce seznamových novin s akt. přehledy vysokých škol, jiné typy studia).
 • .  Skupinové šetření k volbě povolání (dotazníky o představách žáků v souvislosti s jejich další profesní dráhou).
 • .  Skupinové pohovory, besedy o možnostech dalšího studia, výběru povolání apod. informace o úspěšnosti přijetí na jednotlivé školy a možnosti dalšího uplatnění po absolvování školy.
 • .  Individuální poradenství k volbě studia.
 • .  Zajišťování besed s pracovníky Úřadu práce, nabídky Profitestů pro vážné zájemce poskytované Pedagogicko-psychologickou poradnou
 • .  Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům vzhledem k jejich speciálním potřebám.
 • Zpracovává přehledy o úspěšnosti absolventů školy v přijímacím řízení na VŠ, případně VOŠ.
 • .  Po dobu 3 let sleduje a statisticky vyhodnocuje úspěšnost absolventů při studiu na VŠ a uplatnění absolventů školy v praxi.

II. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 • .  Vyhledávání žáků, jejichž vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost (specifické poruchy učení, dále SPU), informace ostatních pedagogů, (dotazníky u 1. ročníků).
 • .  Pravidelné (čtvrtletní) pohovory s žáky se speciálními vzděl. potřebami, intervenční činnost v problematických předmětech (informace pedagogů o potřebách žáka).
 • .  Zajišťování diagnostiky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami v pedagogicko-psych. poradně.
 • .  Shromažďování odborných zpráv o žácích v poradenské péči, dle potřeb aktualizace odborných vyšetření.
 • .  Poskytování odborných rad, návodů jednotlivým pedagogům, jak pracovat se žáky se SPU.

III. Poradenská činnost v oblastech vzdělávání i mezilidských vtahů.
 • .  Osvětová činnost - nástěnky, letáky, besedy.
 • .  Osobní rozhovory s jednotlivci, kteří mají jakékoli problémy, se kterými si nevědí rady (event. směrování takových žáků k odborníkům). Tyto problémy (jako např. poruchy příjmu potravy, ohrožování mravní výchovy mládeže, týrání či zneužívání mladistvých apod. jsou více v kompetenci primární prevence, ale dle potřeb jsou operativně řešeny výchovným poradcem, který dle konkrétní situace o takových případech informuje školního metodika prvence .
 • .  Přecházení rizikovým jevům jako je záškoláctví, šikana, rasismus - tj. okamžitá reakce na jakékoli signály o těchto jevech, a to ve spolupráci se školním metodikem prevence
 • .  Vedení písemných záznamů dokládajících obsah činnosti, navržená a realizovaná opatření.
 • Školní metodik prevence
 • .  Působí v primární sféře prevence sociálně patologických jevů, vytváří a kontroluje program primární prevence na škole (viz minimální preventivní program školy).
 • .  V koordinaci s vedením školy a výchovným poradcem řeší problémy v případě výskytu sociálně patologických jevů a jejich projevů ve škole (šikana, krádeže, záškoláctví, kouření, alkohol, zneužívání psychotropních látek, poruchy příjmu potravy atp.).
 • .  Zajišťuje spolupráci s dalšími institucemi působícími v oblasti primární prevence (Středisko výchovné péče ČÁP, Maják...).
 • .  Podává informace související se zneužíváním návykových látek. Informuje o institucích zajišťují sekundární (poradenskou) a terciální (terapeutickou) péči v oblasti sociálně patologických jevů, především týkajících se závislostí (tabakismu, alkoholismu, narkotismu).
 • .  Koordinuje výchovu ke zdravému životnímu stylu.
 • Třídní učitel
 • .  Seznamuje žáky s Vnitřním řádem školy, dbá na jeho dodržování.
 • .  Podporuje rozvoj pozitivních sociálních vztahů mezi žáky třídy (Harmonizační dny, sledování chování žáků).
 • .  Získává přehled o osobních zvláštnostech žáků třídy a o jejich rodinném zázemí.
 • .  Zprostředkovává komunikaci s ostatními pedagogy a spolupracuje s rodiči žáků třídy.
 • .  Spolupracuje s výchovným poradcem při studijních problémech, zhoršeném chování žáků, při poskytování služeb týkajících se rozhodování o další profesní dráze žáků třídy.
 • .  Spolupracuje se školním metodikem prevence případně s výchovným poradcem, sleduje pozorně vztahy ve třídě, upozorňuje na varovné signály v chování žáků.
Hledáš pomoc?

Linka důvěry Liberec (nonstop) 485177177
Linka bezpečí dětí a mládeže 800116111
Fond ohrožených dětí 224236655
Pedagogicko-psychologická poradna 485113006
Středisko komplex. terapie psychosom. poruch 485151398
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 485108866