Příspěvky do Spolku rodičů při Obchodní akademii, z. s.

penizePři Obchodní akademii v Liberci pracuje Spolek rodičů.
Pro každý školní rok je sestavován rozpočet z příspěvků rodičů. 
Z těchto peněz se financují zásadně žákovské akce, nákupy sportovních potřeb a příspěvek na bazén, odměny výborným žákům, spolupráce při organizaci plesu, kopírovaní, nákup knih do žákovské knihovny, příspěvky na dopravu, ubytování žáků, exkurse, lyžařský a cyklistický kurz, zahraniční výměny mezi školami, příspěvky na výlety tříd, zabezpečení maturit.V letošním roce činí tento příspěvek 1000,- Kč na žáka

Student zaplatí tento příspěvek třídnímu učiteli v hotovosti nebo převodem na účet nejpozději do 30. 9. 2017.

V případě, že bude chtít žák hradit příspěvek převodem na účet:  

  
ČSOB, a. s., pobočka Liberec    
Číslo účtu Spolku rodičů: 273252780/0300

Číslo účtu Spolku rodičů je odlišné od provozního účtu školy, na který se hradí například učebnice!!

Do zprávy pro příjemce napíše žák příjmení a třídu.  

Třídní učitel obdrží od žáka potvrzení o platbě na účet a vyplní si do evidence částku.   

 

Variabilní symboly

1.A

111

1.B

112

1.C

113

1.D

114

2.A

121

2.B

122

2.C

123

2.D

124

3.A

131

3.B

132

3.C

133

3.D

134

4.A

141

4.B

142

4.C

143

4.D

144